INNORATIO KUTATÓMŰHELY

Közép-Európai Gazdaság- és
Társadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület


Bemutatkozás | Projektek | Partnerek, támogatók | Kapcsolat | Közhasznúsági jelentés


INNORATIO KUTATÓMŰHELY

Az Innoratio Kutatóműhely célja a közép-európai térség, innovációs és gazdasági versenyképességének növelése, társadalmi és kulturális fejlődésének elősegítése, az ehhez szükséges szakértői multiplikátor szerepkör kialakítása és érvényesítése. Az Innoratio Kutatóműhely további célja a szakmai, szervezeti összefogáson és partnerségen alapuló innovatív kezdeményezések, programok elősegítése és megvalósítása a területi különbségek mérséklése, az esélyegyenlőség, környezetvédelem és a fenntartható fejlődés horizontális elveinek érvényesítése mellett. A Innoratio Kutatóműhely feladatrendszere kiterjed a helyi- térségi-regionális szintű tervezés, a stratégiaalkotás, a tervezési szintek közti kapcsolat erősítése érdekében a szakértői kapacitások összefogásával megvalósuló kutatások végrehajtására, szakmai állásfoglalások és javaslatok kidolgozására, valamint a települési, kistérségi, megyei és regionális szervezetek, intézmények pályázati kapacitásának növelésére, a forrásadaptációs képességeik fejlesztésére is
PROJEKTEK

HandyCraft2: Társadalmi vállalkozás a kézművesek integrációjáért a határ menti régióban

Korábbi vállalkozásösztönzési, valamint helyi mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatokon alapulva a Handycraft 2 célja, hogy ösztönözze a helyi társadalmi vállalkozások létrejöttét hátrányos szocioökonómia környezetből kikerülő kézműves termelők támogatásával. Mindezt egy kidolgozott stratégiai terv és egy piackutatás segítségével kívánja elérni, valamint az intézményi és jogi keretek vizsgálatával. A helyi vállalkozókat workshopok és hálózaterősítő workshopok keretében vonjuk be. Ezen kívül a projekt célja, hogy növelje a foglalkoztatást a releváns szakemberek körében.

A projektet 3 fő elem alkotja:
  • HANDYCRAFT – Társadalmi Vállalkozási Stratégia (SSE): mindez piackutatást, jogi és intézményi elemzést foglal magába.

  • Közös Termék Fejlesztése (CPD): Projektünkben egy franchise brand-et fejlesztünk helyi kézműves termékekre. Mindezt megelőzi helyi kézműves szakemberek felkutatása, bevonása és meghívása, majd 20-20 prototípusból álló helyi sajátosságokat tükröző kézműves termékcsoport kifejlesztése kézműves szakemberek és helyiek bevonásával. Ezt egy mentorprogram egészíti ki, amely a kézműveseket segíti a piacra való belépésre.

  • Piacra való belépés (MA): Hátrányos szocioökonómiai személyek integrációja a helyi gazdaságba kézműves termékek előállítása és piacra dobása által.

AgroCraft2: Common brand building with quality assurance background to promote local agroproducts and farmers in the CrossBorderRegion

A Projekt célja a határmenti térségben mind Magyarországon, mind a Szerbiában a kis agrártermelők fejlesztése, összeszervezése. A projekt épít a korábbi projekt eredményeire, amelynek keretében kialakításra került egy határon átnyúló helyi agrártermék-márka, a „Juliska”.

A projekt három fő tevékenység csoport köré épül:
  • Franchise márka építés. A határrégió jelenlegi agrárkistermelői trendjeinek elemzése után a korábbi pilot projekt eredményeire is építve és a helyi-regionális agrártermékekre építve továbbfejlesztjük a márkát. Kialakításra kerül a közös marketingstratégia, amelyben hangsúlyozásra kerül a márka arculata. A franchise jellegű márka hatékony terjesztésére kialakításra kerül egy online értékesítési felület.

  • Minőségbiztosítási rendszer építése. A márka és a franchiseépítés alapvető pillére a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, amely elsősorban a magyarországi partner feladata a projektben. Ennek keretében a meglévő laboratórium kerül fejlesztésre, amely alkalmas a helyi agrártermékek és összetevőinek kémiai és biológiai elemzésére. A minőségbiztosítási rendszer biztosít információt a vásárlóknak arról, hogy a márka termékei magas minőségű és egészséges termékek.

  • Bevonás. A projekt kulcseleme a tényleges és potenciális agrárkistermelők bevonása a határ mindkét oldaláról, valamint a vásárlók megszólítása. A helyi termelői fórumok és a helyi termék vásárok szolgálják azt a célt, hogy a márka és franchisetagokat toborozzunk. A vásárlók megszólítására a marketingstratégiára alapozott komplex PR kampány szolgál, amelynek keretében promóciós anyagok, brosúrák, szórólapok, online és TV kampány-, valamint konferenciatevékenységeket folytatunk.
Azt reméljük, hogy a szervezettebb, piacképesebben marketingelt helyi kis agrártermelők életképesebbé teszik a határrégiót, a biztonságosabb, könnyebben elérhető helyiagrár termékek pedig segítik a helyi lakosságot.

Korábbi vállalkozásösztönzési, valamint helyi mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos tapasztalatokon alapulva a Handycraft 2 célja, hogy ösztönözze a helyi társadalmi vállalkozások létrejöttét hátrányos szocioökonómia környezetből kikerülő kézműves termelők támogatásával. Mindezt egy kidolgozott stratégiai terv és egy piackutatás segítségével kívánja elérni, valamint az intézményi és jogi keretek vizsgálatával. A helyi vállalkozókat workshopok és hálózaterősítő workshopok keretében vonjuk be. Ezen kívül a projekt célja, hogy növelje a foglalkoztatást a releváns szakemberek körében.

Közösségfejlesztési jógyakorlatok Nemzetközi Együttműködésben

A XIX. századra a Kárpát-medencében is kialakultak azok a mezőgazdasági illetve kézműves termékek, amelyek egy-egy jól lehatárolható mikrorégió (helyi közösség) emblematikus termékei lettek (pl. Makói hagyma, Tokaji bor, Kalocsai paprika, Halasi csipke, Korondi cserepek). A híressé vált helyi termékek olyan gazdasági érdekközösséget teremtettek, ami pozitívan hatott az adott térség közösségi életére is (helyi identitás, lokálpatriotizmus, önszerveződés). A viharos XX. század sorsformáló eseményei (trianoni döntés, szocialista gazdasági kísérletek, globális piac kihívásai) a Kárpát-medencében olyan mértékben erodálták ezeket az emblematikus helyi termékeket, hogy mára sok esetben már csak az emlékezet őrzi a hajdan volt kiváló minőséget, a jelenlegi termékek azonban már nem képviselnek különleges színvonalat. A tapasztalatok, gyakorlatok megismerése és összefoglaló elemzése rendkívül fontos, hiszen a helyi termékek újrafelfedezése, készítése és forgalmazása bár a helyi gazdasági-társadalmi helyzetre előnyösen hatnak, megindulásuk a legtöbb helyen csak annak kifejezett külső-belső támogatásával, facilitációjával elképzelhető. Ez utóbbi kijelentés hatványozottan igaz a keleti blokk korábban államszocialista országainak lakosságát tekintve, hiszen e régióban a tradicionális helyi kultúra szisztematikus felszámolása történt, sok esetben még „búvópatakként” sem volt jelen a helyi társadalmakban. Különösen fontos e tevékenységek olyan közegben történő támogatása, amelyek a veszélyeztetett helyi kisebbségi kultúrák (pl. szórványmagyarság) helyi hagyományainak felelevenítését célozzák. Ennek érdekében a más helyeken felismert megoldásokkal kapcsolatos ismeretek jól mozgósíthatók.Projektünk célja egy hiánypótló kutatás, és ennek eredményeképpen olyan ajánlások és módszertani leírások létrehozása, amelyek

1) segítik a döntéshozókat az ideális szabályozási környezet kialakításában,

2) információt és gyakorlati útmutatót adnak az érdekelt szereplőknek és gyakorlati szakembereknek saját helyi termék fejlesztéséhez.A jógyakorlatok leírásai bemutatják a sikeres helyi termékeket és szolgáltatásokat és a kialakulási folyamatukat, kihangsúlyozva a kulcs sikertényezőket és tanulságokat. A projektben különös hangsúlyt kap a helyi együttműködés hosszútávú fenntarthatóságának keretrendszerét biztosító közösségi védjegyek vizsgálata. Az ajánlásgyűjteményben szereplő minták és jógyakorlatok terjesztésére a projekt keretében hálózatépítő tevékenységet folytatunk helyi közösségek képviselői és közösségfejlesztési szakemberek részvételével. A hálózati együttműködés kialakításával és a jógyakorlatok közvetlen átadásával indítjuk be a diffúziós folyamatokat. A kompetenciafejlesztésben és tudásátadásban résztvevő termelők és szakemberek felelőssége lesz, hogy a helyi közösségben mintaadóvá váljanak, és helyismeretükkel hozzájáruljanak emblematikus helyi termékek és szolgáltatások kialakításához.„A közösség felemel! - Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése”A projekt keretében két szolgáltatás kerül megvalósításra.

A korábbi támogatási, pályázati adatokon alapuló innovatív közgazdasági modell a közösségi döntéshozás információs támogatására. A szolgáltatás célja a közösségi döntéshozás támogatásával hozzájárulni a kistelepülések elnéptelenedésének megállításához és a jövedelmi helyzet javításához és a marginalizálódott csoportokintegrációjához. A szolgáltatás során a korábbi fejlesztési támogatásokat tartalmazó hozzáférhető adatbázisokat településszintű aggregációjával, továbbá településsoros társadalmi adatok adatbázisba foglalásával kialakítjuk az adott helyi társadalmi-gazdasági-földrajzi körülmények között a társadalmi adatok alapján leginkább működni látszó fejlesztések modelljét. A modellt feltöltjük és folyamatosan frissítjük az adatokkal, kiegészítjük egyes projektekhez tartozó jógyakorlati esettanulmányokkal. A rendszert felhasználóbarát módon a helyi közösségeknek adjuk, akik a rendszert további fejlesztések megvalósításának információs keretrendszereként használhatják. A modellt a Sarkadi, Mórahalmi, Bácsalmási és Szegedi Járások egyes hátrányos helyzetű kistelepülésein élő lakosság körében teszteljük és továbbfejlesztjük, majd előkészítjük és megvalósítjuk a rendszer kiterjesztését Magyarország egészére.

A Sarkadi, Mórahalmi, Bácsalmási és Szegedi Járások egyes hátrányos helyzetű kistelepülésein élő lakosság körében családi- és ifjúsági stresszkezelő szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatás lényege, hogy az újszerű és ingyenes szolgáltatással feloldjuk a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait annak érdekében, hogy képessé váljanak részt venni a közösségi életben, és rövidtávon a családok és fiatalok, mint potenciálisan legaktívabb közösségi csoportok, aktívan vegyenek részt a közösségi döntéshozás helyi megszervezésében és továbbfejlesztésében.

PARTNEREK, TÁMOGATÓK


KAPCSOLAT

innoratiokutato@gmail.com
infocenter@innoratio.hu

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2007 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2008 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2009 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2010 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2012 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2013 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2014 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2015 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2016 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2017 évi Egyszerűsített éves beszámoló
2018 évi Egyszerűsített éves beszámolóBemutatkozás | Projektek | Partnerek, támogatók | Kapcsolat | Közhasznúsági jelentés